Regulamin korzystania z programu ProgramSerwisowy.info

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć
  1. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z programu ProgramSerwisowy.info
  2. Usługodawca – CKJ Edwin Piekart, ul. Kochanowskiego 23, 01-864 Warszawa, NIP: 821-001-59-57
  3. Usługa – udostępnianie programu ProgramSerwisowy.info przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu
  4. Klient - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracji dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.
 3. Zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.nr 133 poz.883).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.

Zawarcie umowy

 1. Zarejestrowanie się w programie ProgramSerwisowy.info jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i akceptacją ProgramSerwisowy.info/start/privacy_policy.
 2. Podczas rejestracji wymagany jest prawdziwy, istniejący i czynny adres email, oraz nazwa firmy, pod jaką zostanie zarejestrowany nowy użytkownik.
 3. Zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez wysłanie do użytkownika emaila potwierdzającego, oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w emailu.
 4. Po dokonaniu rejestracji należy dokonać płatności zgodnie z tabelą znajdującą się na stronie abonament.
 5. Od chwili wpłynięcia SMS'a liczony jest okres abonamentowy zgodnie z tabelą ze strony abonament.

Wykonywanie umowy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi zamówionej przez Klienta.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  1. Nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego.
  2. Działaniem osób trzecich.
  3. Spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim haseł dostępowych do świadczonej Usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do programu ProgramSerwisowy.info w przypadku:
  1. Podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi,
  2. Naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
  3. Używania usługi w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku nieopłacenia przez Klienta jakiegokolwiek okresu abonamentowego.
 6. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień programu ProgramSerwisowy.info oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 7. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy.

Płatności

 1. Dostęp do programu ProgramSerwisowy.info jest płatny
 2. Dostęp do programu jest limitowany czasowo.
 3. Cennik abonamentów. zawiera plan taryfowy, czyli zależność pomiędzy wpłacaną kwotą, a przedłużanym okresem czasowym.
 4. Klient może dokonywać dowolnych, zawartych w cenniku abonamentów wpłat. Każda wpłata przedłuża posiadany abonament o kolejny interwał czasowy.
 5. Płatności dokonywane są za pomocą wysyłanych SMS'ów.

Ochrona danych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta innym podmiotom.
 3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy, logo i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 4. Dane jakie zgromadzą się na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim. Usługodawca zobowiązuje się usunąć dane poufne o których mowa w ciągu 14 dni od zaprzestania świadczenia usługi.
 5. Dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową.

Zakończenie umowy, przechowywanie danych archiwalnych

 1. Umowa wygasa z dniem wygaśnięcia terminu ostatniej płatności.
 2. Dane użytkownika przechowywane są jeszcze przez 12 miesięcy po wygaśnięciu umowy. Po tym czasie dane ulegają bezpowrotnemu usunięciu.
 3. W przypadku naruszenia przez klienta niniejszego regulaminu Usługodawca może zakończyć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku naruszenia przez klienta ogólnie przyjętych zasad moralnych, netykiety, dobrego smaku, bądź jakiejkolwiek próby naruszenia integralności działania programu Usługodawca może zakończyć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.